Algemene voorwaarden CMK Pedicure

Algemeen 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen CMK Pedicure en een cliënt waarop  deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Diensten 

CMK Pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Afspraken 

Behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen  telefonisch, via mail of via de website worden gemaakt.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan CMK Pedicure door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag CMK Pedicure 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag CMK Pedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Bij verhindering van de afspraak door CMK Pedicure, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

Tarieven en betaling 

CMK Pedicure vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt. De cliënt dient na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten, contant of per factuur te voldoen. CMK Pedicure  is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

Persoonsgegeven en privacy 

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan CMK Pedicure. De persoonlijke gegevens worden door CMK Pedicure opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

Geheimhouding 

CMK Pedicure Pedicurepraktijk Reijerman is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicurepraktijk Reijerman verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid 

CMK Pedicure kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. CMK Pedicure is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

Beschadiging en diefstal 

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van CMK Pedicure.

Diefstal wordt door pedicurepraktijk Reijerman altijd gemeld bij de politie.

Garantie 

CMK Pedicure geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

  • de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd
  • de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd
  • de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

Klachten 

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk  of telefonisch worden gemeld aan CMK Pedicure.

CMK Pedicure  dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal CMK Pedicure  de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien CMK Pedicure en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.